Begroting 2019 - 2022 Gemeente Oude IJsselstreek wel of niet sluitend?

Hoe ziet de begroting voor de komende jaren eruit in onze gemeente? Daarover werd gepubliceerd op 21 november jl. Echter, wat rooskleurig lijkt, valt in werkelijkheid eigenlijk tegen.

Begroting 2019 - 2022 Gemeente Oude IJsselstreek

Op 21-11 j.l. publiceerde het college genoemde begroting op de Gemeente Nieuws pagina van Oude IJsselstreek Vizier. In het hier gepubliceerde overzicht van inkomsten en uitgaven wordt de indruk gewekt dat het gaat om een sluitende begroting. Wat echter niet uit dit overzicht blijkt is dat er in 2019 ruim EUR 4 mio. aan de inkomsten wordt toegevoegd ten laste van de reserves van de gemeente. De begroting is dus feitelijk niet sluitend.

Zonder bedragen te noemen wordt in het artikel hier melding van gemaakt verwijzend naar de te verwachten tekorten in het sociaal domein. De VVD fractie is van mening dat dit transparanter kan.

In 2020 wordt begroot dat dit tekort er niet meer zal zijn terwijl bij de behandeling van deze begroting op geen enkele manier is aangegeven hoe men dit denkt te kunnen realiseren. Dit was voor de VVD-fractie het zwaarwegende argument om tegen deze begroting te stemmen.

Inmiddels worden in de raad de maatregelen besproken die nodig zijn om de begroting in 2020 en de jaren daarna weer sluitend te krijgen. Wij zullen dit kritisch blijven volgen

Jan Spronk
VVD fractie